مستقل ترين زن دنيا هم...

مستقل ترين زن دنيا همگاهي به شنيدن يك مواظب خودت باش نياز دارد ،به اخم هاي گره شده  وقتي ساعت از ده ميگذرد و كليد تويِ قفل ميچرخاند ،به مردي كه با يك دست در را باز كند و دست ديگرش پر از رز هاي سرخ باشد ،به شانه هايي كه اشك بگيرد و آرامش تحويل بدهد...


سخت ترين زن دنيا همبه بغل شدن موقع ظرف شستن نياز دارد ،به بوسه هاي بي هوا و محكم ،به دستهايي كه تويِ آغوشي اسيرش كند ،به سري كه بين موهايش برود و به شنيدن صداي نفس هاي عميق...


بي دل ترين زن دنيا همبه دوستت دارم شنيدن با بمِ مردانه نياز دارد ،به دست هاي بزرگي كه در كنسرو را راحت باز كند ،به شانه هايي كه مثل كوه بشود به آنها تكيه كرد ،به قد بلندي كه بي چهار پايه از بالاي كابينت ظرف را بردارد...


بي ذوق ترين زن دنيا هماز شنيدن اين لباس براي تو دوخته شده ذوق ميكند ،ته دلش از زدن لاك قرمز براي كسي ضعف ميرود ،دوست دارد براي مردي كيك شكلاتي كمي سوخته بپزد ،چاي تازه دمش را با سيني گلدار جلوي مردي بگذارد...


احساساتِ زنانه بدون مردي كه با نوازش هايش روح و جسم زن را قلقلك بدهد ،لب هاي سرخ و قرمز و صورتي بدون زبري صورتي براي بوسيده شدن ،دستهاي ظريف زنانه بدون صورت مردانه اي كه قاب بگيردشان هيچ كاربرد ديگري نداشتند...ات مرتبط:

برچسب‌ها:
[ 1396/3/6  ] [ 15 ] [ noghtehsarkhat ]
[ ]
[ ]